Compara llistats

Impost sobre els pisos buits

Impost sobre els pisos buits

Un nou impost que afecta els pisos buits

Llei 14/2015 del 21 de juliol, de l’Impost sobre Habitatges Buits
Decret 183/2016, de 16 de febrer, de Reglament de l’Impost sobre Habitatges Buits
Llei 14/2016 de 23 de desembre.

L’impost sobre els habitatges buits és un nou tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que està vigent des del 2015, i que grava la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

En són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques propietàries d’habitatges buits. És a dir, no s’aplica les persones físiques propietàries d’habitatges buits.

S’acredita que un habitatge està ocupat si el seu propietari disposa d’un títol, com el d’arrendament o qualsevol altre d’anàleg, que habilita l’ocupació, i es justifica documentalment per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

Únicament s’aplica als habitatges situats en municipis d’alta demanda: entre ells Barcelona, Sitges, i Vilanova i la Geltrú, tant per 2015 com per 2016, i Sant Pere de Ribes únicament el 2016.

Resten exempts de l’impost els habitatges següents:

a) Els habitatges protegits amb qualificació oficial vigent, si llur desocupació implica l’aplicació dels mecanismes sancionadors regulats per la Llei 18/2007.
c) Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.
d) Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats econòmiques no residencials. En el cas d’ús turístic cal que tinguin llicència.
Es permet que els habitatges estiguin desocupats sense generar Impost en els següents casos (entre altres):
a) Habitatges objecte d’un litigi judicial pendent de resolució pel que fa a la seva propietat.
b) Habitatges que s’hagin de rehabilitar (amb uns determinats requisits)

c) Habitatges ocupats il·legalment

La data de declaració per a l’esmentat exercici 2016 conclou el pròxim 20 de març de 2017. Es presenta a través del model 510, i la quota tributària es calcula en funció de la superfície de l’habitatge desocupat.

La base imposable de l’impost la constitueix el nombre de metres quadrats útils del total dels habitatges desocupats i sobre els mateixos s’aplica un preu per metre quadrat. Fins a 5.000 metres quadrats el preu és de 10 €. Així per exemple una societat amb un habitatge desocupat durant més de dos anys, situat a Sitges, de 100 metres quadrats hauria de pagar anualment 1.000 €, per aquest Impost.

Com sempre, des del nostre departament Fiscal quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment sobre aquest impost.

Sitges, març del 2016

Publicacions relacionades

Resum de mesures per empreses i autònoms.

RESUMEN MEDIDAS APOYO A LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DERIVADOS DEL  COVID-19..   MEDIDAS...

Continuar llegint

Declaració informativa de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

S'aprova el Model 179 de "Declaració informativa de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats...

Continuar llegint

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar

El lloguer en la renda del 2017: com es declara i quines deduccions es poden aplicar Ja ha...

Continuar llegint

Join The Discussion

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!