• La immobiliària de Sitges - Real Estate agent.

Dimarts a Dissabte

8 a 3

Bonaire 3

08870 Sitges

+34 93 894 4851

hola@farreras.net

Compara llistats

Política de privacitat

Aquesta web és propietat de Assessoria Farreras SL. Forma part del grup de societats vinculades, A.Farreras i Cia, Corredoria d’Assegurances, SL
Les dades de les societats són les següents:

Assessoria Farreras SL, domiciliada a Sitges, carrer Bonaire, 12, NIF B59150508, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 20.025, foli 97, full B337, inscripció 1ª.
A.Farreras i cia, corredoria d’assegurances, SL, domiciliada a Sitges, al carrer Bonaire, 12, NIF B59421099 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 20.430, foli 183, full B6671, inscripció 1ª

La utilització d’aquesta web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquesta web conté material preparat per Assessoria Farreras i A. Farreras i cia, Corredoria d’Assegurances, amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia. Així mateix moltes de les informacions contingudes en aquest material són simples opinions o interpretacions sobre la normativa.

1.2 El material contingut en aquesta web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre les empreses del grup Farreras i l’usuari d’aquesta web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquesta, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a les empreses del grup Farreras cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres professionals i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquesta web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Assessoria Farreras SL no exerceix cap tipus de control. Assessoria Farreras SL no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquesta web tampoc implica que Assessoria Farreras SL recomani o aprovi el seu contingut.

1.4. L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a la nostra web (l’ “hiperenllaç”) ha de obtenir una autorització prèvia i per escrit d’Assessoria Farreras SL.
L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre les empreses del grup Farreras i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de nostra dels seus continguts o serveis.

En tot cas, Assessoria Farreras SL es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a la nostra web, especialment en el supòsit d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en el qual s’inclou l’hiperenllaç

2.- Limitació de responsabilitat.

2.1 Qui utilitza aquesta web, ho fa pel seu propi compte i risc. Assessoria Farreras i A.Farreras i Cia, corredoria d’assegurances no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals pogués patir el contingut d’aquesta web o uns altres als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Les dites empreses tampoc podran ser considerades responsables de qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

2.2 Assessoria Farreras no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta web. En conseqüència, ni Assessoria Farreras ni cap altra empresa vinculada, no responen pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Drets de Propietat intel·lectual i industrial.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial la nostra web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posta a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, estalviant els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts pel seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir els Continguts per medis o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a llur disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització de la web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial titularitat de les empreses de qualsevol de les tres empreses del grup o de tercers.

4.- Protecció de dades.

4.1 La informació que reben Assessoria Farreras SL i A.Farreras i cia, corredoria d’assegurances, SL dels usuaris d’aquesta web a través de la subscripció als butlletins o del contacte amb les empreses citades es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud.

4.2 Pel sol fet de visitar la nostra web, no queda registrada de manera automàtica cap dada de caràcter personal. Malgrat tot, existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors d’Internet d’Assessoria Farreras SL (per exemple, tipus navegador d’Internet de l’Usuari, sistema operatiu de l’Usuari, adreça IP que s’accedeix a través de les pàgines web del nostre lloc) amb l’objectiu de millorar la navegació de l’Usuari i la gestió de la web.

4.3 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

4.4 Atès que el despatx està format per diverses societats, les dades personals incloses en els formularis de recollida de dades estaran accessibles a totes aquestes societats, que són Assessoria Farreras SL, A.Farreras i cia, corredoria d’assegurances, SL. Si vostè no desitja que alguna d’aquestes societats accedeixi a les dades del formulari, no ha d’emplenar-ho ni enviar cap dada. Així mateix les dades aportades per l’usuari podran ser utilitzades per enviar-li informació i publicitat sobre serveis que puguin ser del seu interès, per qualsevol de les tres empreses citades. De nou, si no desitja rebre aquest tipus d’informació o publicitat no ha d’emplenar el formulari, ni subscriure’s al nostre butlletí.

4.5 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça sitges@farreras.net o per correu postal a qualsevol de les adreces indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions i indicació del dret que s’exerceix.