Compara llistats

Obligació legal del registre de la jornada de treball

Obligació legal del registre de la jornada de treball

El 19 de febrer del 2016, l’Audiència Nacional, en la seva sentència 25/2016, va declarar sobre l’obligació legal del registre de la jornada de treball:

“L’obligació de l’empresa d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la plantilla, que permeti comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats, tant en el conveni sectorial com en els pactes d’empresa que siguin d’aplicació”.

El motiu d’incidir de nou en aquest tema respecte de l’obligació legal del registre de la jornada de treball, és que han arribat al nostre coneixement nombroses actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social comprovant el seu compliment.

Per això us recordem aquesta obligació de registre de la jornada que s’ha de complir diàriament. A aquests efectes, es pot utilitzar qualsevol modalitat (control horari de targetes, telemàtic, informàtic o manual) tenint en compte, a més, les següents consideracions:

L’hora d’entrada i sortida del treballador ha d’estar registrada cada dia
És recomanable que en els casos de jornades fraccionades o partides, el registre diari es faci a cada entrada o sortida de la jornada
És criteri de l’Administració, que aquesta obligació també inclou els treballadors que per raó del seu servei el prestin fora del centre de treball.
En finalitzar el mes, l’empresa està obligada a lliurar a cada treballador amb la nòmina salarial un resum mensual de la jornada, en el qual figuraran tant el nombre de les hores ordinàries treballades com en el seu cas, les extraordinàries. Si a l’empresa existeix comitè d’empresa o delegats de personal també és obligatori entregar-los una còpia.

Repercussions en l’incompliment d’aquesta normativa

Pot suposar una infracció administrativa amb imposició d’una multa entre 626 a 6250 euros
En el supòsit que l’empleat tingui un contracte a temps parcial, es presumeix que aquest contracte sigui a jornada completa amb les conseqüències salarials i de cotització a la Seguretat Social que això comporta, a no ser que l’empresa pugui demostrar el contrari.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema us podeu dirigir al nostre servei d’assessoria laboral.

Publicacions relacionades

Resum de mesures per empreses i autònoms.

RESUMEN MEDIDAS APOYO A LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DERIVADOS DEL  COVID-19..   MEDIDAS...

Continuar llegint

Assessoria Laboral

Heu pensat alguna vegada en la importància i la repercussió que pot tenir per a la seva empresa,...

Continuar llegint

vols rebre els nostres nous pisos abans que ningú?

Deixa'ns el teu número de telèfon i t'enviarem per whatsapp els nous pisos en el moment que els publiquem!