• La immobiliària de Sitges - Real Estate agent.

Dimarts a Divendres de 9 a 14 i de 17 a 20

Dissabtes de 9 a 14.30

Bonaire 3

08870 Sitges

+34 93 894 4851

hola@farreras.net

Compara llistats

Heu pensat alguna vegada en la importància i la repercussió que pot tenir per a la vostra empresa, una correcta gestió dels assumptes laborals en mans de professionals qualificats?

Des del nostre Departament de Laboral d’Assessoria Farreras, posem a la vostra disposició un ampli equip de professionals experts en assessorament a tot tipus d’empreses, de treballadors autònoms i professionals, tant de l’àrea Jurídico-Laboral com de Seguretat Social, comptant amb amplis coneixements en gestió de personal, assessorant i ocupant-nos per la vostra empresa, de tot el concernent a contractació, confecció de nòmines, gestions amb la Seguretat Social, cobrament de pensions, etc.

Altres àmbits dins de l’Assessoria Laboral que els nostres clients més ens demanen és la defensa judicial i administrativa, regulació d’ocupació, auditoria laboral i prevenció de riscos laborals.

Els beneficis que oferim per a la seva empresa, són principalment:

Confecció d’escrits disciplinaris, instrucció i resolució d’expedients contradictoris i formalització d’altres escrits simples sobre permisos, excedències, ascensos, dimissions, etc.

Gestió d’altes, baixes o variacions de treballadors en els règims especials d’autònoms, empleats de la llar, etc.

Assistència a l’empresa davant els organismes de l‘Administració de l’Estat o Autonòmica.
Assistència i representació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, SMAC, TAMIB, Jutjat del Social, etc.
Estudi i formulació de recursos davant els tribunals de la jurisdicció social i contenciosa-administrativa.

Constitució d’empreses i obertura de nous centres de treball.

Assessorament i gestió de la contractació dels treballadors (contractacions ordinàries, amb bonificació, sol·licituds d’incentius, etc.).
Control i avís dels venciments dels contractes de treball.
Procés de càlcul de nòmines i liquidacions dels treballadors.
Confecció d’informes de costos laborals.
Confecció de llistats de transferències de nòmines a través d’entitats de crèdit (remeses bancàries).
Procés de càlcul dels butlletins de cotització a la Seguretat Social
Tramitació dels informes de baixa, confirmació i alta per incapacitat temporal per mitjans telemàtics.
Tramitació dels Parts d’Accidents de Treball